ZAWIADOMIENIE O BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA dot.konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania zdjęć RTG zębowych oraz zdjęć pantomograficznych

19-12-2016
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-32/16 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10.11.2016 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania zdjęć RTG zębowych oraz zdjęć pantomograficznych ogłoszony dnia 05.12.2016 roku nie został rozstrzygnięty.

W konkursie nie wpłynęła żadna oferta.
      
p.o.Dyrektora
mgr Eliza Bartkowska


Piotrków Tryb. 05 grudnia 2016  r.

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania zdjęć RTG zębowych oraz zdjęć pantomograficznych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania zdjęć RTG zębowych oraz zdjęć pantomograficznych
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, treści ofert oraz wymogów Udzielającego Zamówienia dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały informacyjne udostępniane w siedzibie PZOZ w Piotrkowie Tryb. w Dziale Administracyjno-Prawnym i Kadr (od poniedziałku do piątku w godz.8:00-14:00) i na stronie internetowej www.pzoz-piotrkow.pl.
3. Umowa zostanie zawarta od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 roku.
4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie PZOZ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 do dnia 19.12.2016 r. do godz. 12,00. oznaczonej: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania zdjęć RTG zębowych oraz zdjęć pantomograficznych”.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 w  dniu 19.12.2016 r. o godz. 13,00.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Protesty i odwołania dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej. Szczegółowe zasady zawierają materiały informacyjne.
8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert.

Dyrektor
mgr Janusz Tamilla

Załączniki artykułu

powrót