Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 
Nazwa projektu:
 • "Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wysokość dofinansowania:
 •   1 299 999,96 zł
Projekt obejmuje rozwój opieki koordynowanej w placówkach Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim i w Przychodni nr 4 przy ul. Armii Krajowej 11, celem zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej osób starszych oraz osób niepełnosprawnych w ramach POZ i AOS oraz zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych w 6 placówkach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej.

Projekt ma na celu realizację następujących zadań:
 • Prace przygotowawcze:
Zadanie obejmuje opracowanie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie (w ramach kosztów niekwalifikowalnych) oraz wniosku IOWISZ dla przedmiotowej inwestycji. Koszt prac to 40.900,00 zł,  w tym koszty kwalifikowane to 40.777,00 zł brutto.
 • Prace budowlane:
Roboty budowlane stanową koszty kwalifikowalne w kwocie 259 100,00 zł brutto. Celem zwiększenia dostępności do infrastruktury i możliwości diagnozy i leczenia pacjentów i osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca zakłada przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu dostosowanie Poradni POZ i Alergologicznej dla Dzieci w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Armii Krajowej 11 do potrzeb pacjentów wraz z zapleczem sanitarnym. Roboty budowlane stanową koszty kwalifikowalne w kwocie 259 100,00 zł brutto. Okres realizacji: IV kwartał 2018r. – II kw. 2019 r.
 • Zakup wyposażenia:
w ramach niniejszego zadania zaplanowano koszty związane z zakupem sprzętu do 6 poradni znajdujących się w zasobach Beneficjenta. Zaplanowano zakup:
 • histeroskop zabiegowy diagnostyczny z torem wizyjnym i akcesoriami – 1 szt.,
 • aparat do kriochirurgii – 1 szt.,
 • lampa bezcieniowa zabiegowa na statywie – 5 szt.,
 • fotel ginekologiczny – 5 szt.,
 • aparat do znieczuleń – 1 szt.,
 • zestaw amnioskopowy – 6 szt.,
 • kardiotokograf do ciąży bliźniaczej z wózkiem jezdnym(ktg) – 6 szt.,
 • aparat ultrasonograficzny wersja kompaktowa (3 głowice usg) – 3 szt.,
 • kolposkop – 1 szt.,
 • spirometr – 1 szt.
Koszt wyposażenia stanowi koszt kwalifikowalny w kwocie  999 999,96 zł brutto. Okres realizacji: IV kwartał 2018r. – II kw. 2019 r.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:
 • liczba wspartych podmiotów leczniczych– 1 szt.,
 • nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 768 999,97 zł,
 • ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (ci36) – 21 961 os.,
 • liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 8643 os./rok.
Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego, w szczególności będących pacjentami Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.