Obowiązek informacyjny

 Piotrków Trybunalski, 1.05.2020 r.

Obowiązek informacyjny
 
Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Powiatowym Centrum Medyczne w Piotrkowie Trybunalskim.

Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zgodnie z art. 36a ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. 2016,  poz. 922, z późn. zm.), w Szpitalu prowadzony jest przez Inspektora Danych Osobowych rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3, kod pocztowy: 97-300.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Medycznym w Piotrkowie Tryb.  jest Pani Jadwiga Niewiadomska, z którą może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel.: 44 645 11 17 , adres e-mail: iod@pcmd.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Tryb. może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
 1. W celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
 • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg  i wniosków pacjentów,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
 • W celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 1. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 2. W celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości;
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb. ochronę mienia, z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust.1 lit. d RODO);
 4. W celu wspomagania utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem niezwiązanym bezpośrednio z realizacją statutowej działalności  Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb., jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

INFORMACJE O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 1. Osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z  Powiatowym Centrum Medycznym w Piotrkowie Tryb.
 2. Innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez  Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Tryb.,
 3. Podmiotom leczniczym współpracującym z  Powiatowym Centrum Medycznym w Piotrkowie Tryb. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb., które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
 5. Osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 6.  Podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7.  Innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 8. Osoby upoważnione do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym zlecone zostało wykonywanie takich czynności (np. Administrator systemu monitoringu wizyjnego).
Twoje dane osobowe możemy udostępnić tylko i wyłącznie na pisemny wniosek, zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego następującym kategoriom podmiotów: Sąd, Prokurator, Policja.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Tryb. nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej
i podatkowej.
Okres przechowywania danych w kategorii „monitoring wizyjny” będą przetwarzane przez okres do 30 dni roboczych, (w zależności od monitorowanego obszaru i zastosowanego rejestratora) w zakresie nagrywanych obszarów monitoringu wizyjnego.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych nieprawidłowych,
 • uzupełniania danych niekompletnych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wiedzy i informacji o profilowaniu,
 • prawo do uzyskania wyjaśnienia co do decyzji zautomatyzowanej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do ochrony danych osobowych (poufność, integralność, dostępność)
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:
 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Piotrkowie Tryb. jest Dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3, kod pocztowy: 97-300.,
 2. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb.,
 3. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni,
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych Jadwiga Niewiadomska, 44 645-11-17, adres e-mail: iod@pcmd.pl,
 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.