Stanowisko Dyrekcji Szpitala wobec ostatnich doniesień medialnych

30-09-2019
W związku z pojawieniem się w ciągu ostatnich kilku dni w przestrzeni publicznej informacji na temat Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD), prezentujemy stanowisko Dyrekcji Szpitala dotyczące tych doniesień.
Ogłoszenie przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) konkursów na świadczenia, z których zrezygnowało PCMD w związku z „wyjściem z sieci szpitali”, czyli na Poradnię Diabetologiczną, Poradnię Położniczo – Ginekologiczną, Izbę Przyjęć, Oddział Noworodków oraz Oddział Położniczo - Ginekologiczny:
PCMD: W wyniku wygaśnięcia "umowy sieciowej" PCMD nie będzie mogło realizować świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (świadczenia te mogą być udzielane tylko przez szpitale pozostające w "sieci szpitali") oraz w zakresie Poradni Kardiologicznej, Poradni Neurologicznej oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, bo na te ostatnie świadczenia ŁOW NFZ nie ogłosił konkursów.
Niezłożenie przez PCMD oferty w konkursie na utworzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego:
PCMD: Wielokrotnie było podawane do wiadomości opinii publicznej, że nieprzystąpienie PCMD do konkursów ogłoszonych przez NFZ, czy w miesiącu czerwcu 2019 r., czy  teraz w miesiącu wrześniu 2019 r. na utworzenie zakładów opiekuńczo - leczniczych nie było podyktowane zaniechaniem ze strony Szpitala. Chodziło o kwestie formalno - prawne w tym lokalowo - techniczne. Dopóki PCMD było zobowiązane do udzielania świadczeń medycznych w ramach w "ramach umowy sieciowej"(która obowiązywała do dnia 30 września 2019 r.) nie było możliwości, aby zabezpieczyć usługi medyczne w ramach zakładu opiekuńczo -  leczniczego, ponieważ zwyczajnie nie było na to możliwości lokalowych, mówiąc wprost - nie było na to miejsca. Troska ŁOW NFZ w tym zakresie jest więc co najmniej dziwna, było i jest wiele innych tematów, istotniejszych, choćby fakt, że od 1 października 2019 r.  przestaje funkcjonować w strukturze PCMD Oddział Chorób Wewnętrznych.
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (SSW) uważa, że Dyrekcja PCMD zaniedbała temat związany z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną:
PCMD: Już 28 czerwca 2019 r. do ŁOW NFZ zostało dostarczone pismo, w którym PCMD zwróciło się z prośbą o zawarcie odrębnych kontraktów na realizację świadczeń m.in. w zakresie świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych,  w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Nie spotkało się to z pozytywnym odzewem ze strony ŁOW NFZ. Ponadto, w dniu 9 lipca 2019 r. pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje dotyczące stanowiska Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  m.in. w zakresie świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej prezentujące stanowisko, że Dyrekcja SSW i Dyrekcja ŁOW NFZ będzie współpracowała w tym zakresie. Nie było tam mowy o tym, że to PCMD będzie uczestniczyło w procesie zabezpieczania tych świadczeń medycznych.
Niezłożenie przez PCMD oferty na zabezpieczenie świadczeń medycznych w zakresie poradni położniczo - ginekologicznej:
PCMD: ŁOW NFZ ogłosił ten konkurs w momencie, gdy nie było podjętej ostatecznej decyzji, co do tego, który ze szpitali piotrkowskich będzie prowadził Oddział Położniczo - Ginekologiczny. Powtórny Konkurs mógł zostać przez ŁOW NFZ zostać ogłoszony we wcześniejszym terminie, kiedy sytuacja z prowadzeniem Oddziału Położniczo - Ginekologicznego była wyjaśniona -  wówczas nie byłoby być może przerwy w świadczeniu usług medycznych w Poradni dla Kobiet.
powrót