ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej

19-12-2016
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA
      

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-32/16 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10.11.2016 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej ogłoszony dnia 05.12.2016 roku został zakończony.
W konkursie złożona została jedna oferta tj.:
Gabinet Lekarski
Piotr Wesołowski
ul. Gimnazjalna 41B
26-200 Końskie


Po szczegółowej analizie  Komisja Konkursowa przyjęła w/w ofertę
      
p.o.Dyrektor
mgr Eliza BartkowskaPiotrków Tryb. 05 grudnia 2016 r.

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. obsługi medycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii
w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, treści ofert oraz wymogów Udzielającego Zamówienie dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały informacyjne udostępniane w siedzibie PZOZ w Piotrkowie Tryb. w Dziale Administracyjno-Prawnym i Kadr (od poniedziałku do piątku w godz.8:00-14:00) i na stronie internetowej www.pzoz-piotrkow.pl.
3. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 roku.
4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie PZOZ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 do dnia 19.12.2016 r. do godz. 12,00. oznaczonej: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 w  dniu 19.12.2016 r. o godz. 13,00.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Protesty i odwołania dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej. Szczegółowe zasady zawierają materiały informacyjne.
8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert.


Dyrektor
mgr Janusz Tamilla

Załączniki artykułu

powrót