ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DOT. KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DOT. WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU ENDOSKOPII

15-12-2015
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119Piotrków Tryb. dnia  15.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

         Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań z zakresu endoskopii  ogłoszony dnia 07.12.2015 roku został zakończony.

W konkursie wpłynęła jedna oferta, tj:

CENTRUM MEDYCZNE ENAMED Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19
97-300 Piotrków Trybunalski

Po szczegółowej analizie, oferta złożona przez wyżej wymienionego Oferenta została przyjęta.
       


z upoważnienia Dyrektora:
Jolanta Wojtasik
z-ca Dyrektora
ds. opieki zdrowotnej
Piotrków Tryb. 07 grudnia  2015 r.

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań z zakresu endoskopii
na potrzeby Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.


1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań z zakresu endoskopii na potrzeby Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, treści ofert oraz wymogów Udzielającego Zamówienie dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały informacyjne udostępniane w siedzibie PZOZ w Piotrkowie Tryb. w Dziale Administracyjno-Prawnym i Kadr (od poniedziałku do piątku w godz.8:00-14:00) i na stronie internetowej www.pzoz-piotrkow.pl.
3. Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy  do dnia 31.03.2016 roku.
4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie PZOZ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 do dnia 15.12.2015 r. do godz. 12.00. oznaczonej: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. dot. wykonywania badań z zakresu endoskopii na potrzeby Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 w  dniu 15.12.2015 r. o godz. 13.00.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Protesty i skargi dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej. Szczegółowe zasady zawierają materiały informacyjne.
8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert.

p.o. Dyrektora
mgr Janusz Tamilla

Załączniki artykułu

powrót