Regulamin Odwiedzin Chorych

REGULAMIN   ODWIEDZIN   CHORYCH

w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Powiatowego Centrum Matki i Dziecka  w Piotrkowie Trybunalskim


    1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 15.00-17.00.
      
    2. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie.
      
    3. Odwiedziny w szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie Położnej Oddziałowej bądź Położnej Dyżurnej.
      
    4. Chorych może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
      
    5. Na prośbę pacjenta Kierownik Oddziału wyraża zgodę na udział osób bliskich lub opiekunów faktycznych w opiece nad chorym. W przypadku osób nieprzytomnych Kierownik Oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny.
      
    6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
      
    7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
       - zachowania ciszy i spokoju,
       - podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
       - poszanowania mienia szpitala,
       - zachowania czystości i porządku.
      
    8. Osobom odwiedzającym zabrania się:
       - dostarczania chorym napojów alkoholowych,
       - przynoszenia kwiatów,
       - pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego,
       - wprowadzania zwierząt,
       - przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt 
         w szpitalu innym chorym,
       - chodzenia po innnych salach, niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent,
       - filmować i fotografować osoby przebywające w oddziale.
      
    9. Wizyty w oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych mogą się odbywać  po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Powiatowego Centrum Matki i Dziecka, w terminie i miejscu ustalonym z Kierownikiem Oddziału.
      
    10.  Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień Regulaminu lub wskazówek personelu szpitala nie bedą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone.
      
    11.  Dyrektor Powiatowego Centrum Matki i Dziecka lub upowazniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, lub  ze względu na możliwości organizacyjne.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku  z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19:

1. Wymagane jest mycie i dezynfekcja rąk podczas przebywania w Szpitalu.
2. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na
    terenie Szpitala.


REGULAMIN ODWIEDZIN I  POBYTU NA ODDZIALE DZIECIĘCYM POWIATOWEGO CENTRUM MATKI I DZIECKA  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Prosimy o przestrzeganie następujących warunków:

1. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela  kierownik oddziału lub lekarz dyżurujący w oddziale.
    Informacji dotyczącej procesu pielęgnacyjnego dziecka udziela pielęgniarka oddziału.
2. Ze względów epidemiologicznych z dzieckiem na oddziale powinna przebywać wyłącznie jedna osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny).Kontakt z dzieckiem innych członków rodzinny nieograniczony,preferowane godziny odwiedzin godz. 15:00-17:00.
3. Niedozwolone są odwiedziny osób nietrzeźwych,będących pod wpływem środków odurzających. Niepożądane są odwiedziny przez osoby chore.
4. Dzieci przebywające w oddziale powinny posiadać ze sobą piżamę/odzież na zmianę,obuwie zastępcze,przybory toaletowe,ręcznik.
5. Rodzic/opiekun prawny przebywający z dzieckiem powinien:
    • powinien przebywać wyłącznie w sali swojego dziecka
    • brać czynny udział w pielęgnacji dziecka i prostych zabiegach fizjoterapeutycznych
    • nie pozostawiać dziecka bez nadzoru na przewijaku i w niezamkniętym łóżeczku
    • nie wkładać dziecka do innych łóżek,nie siada na innych łóżkach
    • korzystać z sanitariatu wskazanego przez personel
    • korzystać z lodówki wskazanej przez personel
    • korzystać wyłącznie z czajnika elektrycznego będącego na wyposażeniu oddziału w miejscu wskazanym przez personel (ze względów bezpieczeństwa)
    • utrzymywać ład i porządek w otoczeniu swoim i dziecka
    • szanować sprzęt i wyposażenie znajdujące się w oddziale
    • nie prać i nie suszyć odzieży prywatnej
    • nie przynosić z domu poduszek,leżaczków,koców i zabawek pluszowych dla dziecka
    • nie wprowadzać na oddział wózków dziecięcych
    • nie palić tytoniu i nie spożywać alkoholu
6. Korzystanie z sali zabaw może odbywać się za zgodą lekarza/pielęgniarki (względy epidemiologiczne).
7. Dziecko przebywające w izolatce nie może opuszczać pomieszczenia bez wyraźnej zgody personelu
medycznego (dotyczy to również rodzica/opiekuna prawnego przebywającego z dzieckiem),nie może być również odwiedzane przez osoby z zewnątrz.
8. Dozwolone jest podawanie dziecku dodatków do posiłków szpitalnych wyłącznie po uzgodnieniu                    z personelem medycznym. Posiłki należy przechowywać w wyznaczonej lodówce,w oznakowanych imieniem i nazwiskiem dziecka pojemnikach. Kontrolowanie daty przydatności do spożycia leży w gestii rodzica/opiekuna prawnego.
9.Wszystkie osoby przebywające z dzieckiem powinny bezwzględnie przestrzegać higieny (mycia rąk-schematy mycia i dezynfekcji dostępne w oddziale):
    • przed wejściem na oddział i przed opuszczeniem oddziału
    • w trakcie pobytu na oddziale (wchodząc i wychodząc z sali)
    • przed i po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych u dziecka
    • przed karmieniem dziecka
    • po wyjściu z toalety
10.Rodzic/opiekun prawny powinien posiadać obuwie zamienne i środki higieniczne.
11.Za rzeczy pozostawione bez nadzoru odpowiada rodzic/opiekun prawny (wartościowe rzeczy można oddać w depozyt-klucz w dyżurce).
12.Prosimy o zachowanie ciszy w godzinach 22:00-6:00.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19:

1. Wymagane jest mycie i dezynfekcja rąk podczas przebywania w Szpitalu.
2. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na
    terenie Szpitala.