Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowe Centrum Medyczne w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Terka.
 • E-mail: it@pcmd.pl
 • Telefon: 44 645 11 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: sekretariat@pcmd.pl
 • Telefon: 44 649 11 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Poradnia laryngologiczna Piotrków Trybunalski ul. Wyzwolenia 1,
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy laryngologiczny Piotrków Trybunalski ul. Wyzwolenia 1
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 47
 • Przychodnia Nr 2- Filia Piotrków Trybunalski  ul. Wyzwolenia 1:
 • Przychodnia nr 1 Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11:
 • Poradnia Medycyny Szkolnej Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3:
 • Ośrodek Diagnostyki Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3:
 • dział fizjoterapii ul. Dmowskiego 47;
 • pracownia masażu leczniczego ul. Dmowskiego 47;
 • pracownia RTG ul. Roosevelta 3;
 • pracownia USG ul. Roosevelta 3;